close Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.

Informace o zpracování osobních údajů

Ochranu Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů považujeme za zásadní. V této souvislosti si Vám dovolujeme poskytnout informace o zpracování Vašich osobních údajů a to ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“).

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je

Fyzická osoba – podnikatel,

Daniel Kubiš

se sídlem 687 54, Bánov 130

identifikační číslo: 87882001

 

2. Účely a právní základ zpracování

Osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR v rozsahu, který je nezbytný pro to, abychom Vám mohli řádně poskytovat naše služby. Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje, jsou jednak (1) účely zpracování, které jsou založeny na jiném právním základě než Vašem souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro které tedy nepotřebujeme Váš souhlas), a jednak (2) účely zpracování, které jsou založeny na Vašem souhlasu.

Účely zpracování osobních údajů, pro které nepotřebujeme Váš souhlas:

- plnění našich smluvních povinností ze smluv, které jsme s Vámi uzavřeli (např. zprostředkování prodeje, resp. koupě, fakturace), případně provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost,
- plnění našich právních povinností, které vyplývají z právních předpisů (např. povinností k identifikaci osob, povinností v oblasti účetnictví, daní a pracovněprávních vztahů),
- zajištění ochrany našich práv a jiné oprávněné zájmy (např. prokázání nároků, péče o klienty, komunikace s klienty).

-základní analytika webu, chování návštěvníků na něm (cookies, IP adresy)

Účely zpracování osobních údajů, pro které potřebujeme Váš souhlas:

-zasílání informačních zpráv a nabídek našich služeb.

 

3. Kategorie osobních údajů

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nám umožňují poskytovat Vám naše služby a být s Vámi v souvislosti s našimi službami v kontaktu. Dále zpracováváme osobní údaje, jejichž zpracování nám ukládají právní předpisy.

Zpracováváme zejména následující údaje:

 • identifikační, popřípadě fakturační: jméno, příjmení, adresa pobytu, druh a číslo průkazu totožnosti a související údaje, popřípadě obchodní firma, sídlo, IČ, DIČ,
  - kontaktní údaje: e-mail, telefonní číslo,
  - číslo účtu a další údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo právních povinností.

 • Zpracováváme tyto údaje:

 • Jméno

 • Příjmení

 • Pohlaví

 • Datum narození

 • Ip adresa

 • Cookies

 

Za účelem:

Vyřízení objednávky, personalizace newslletrů, základní analytika spojené s webem a vaším chováním na něm, zejména přiřazení podle IP adresy nebo vašeho přihlášení ke zkvalitnění uživatelského komfortu kdy upravujeme vzhled a uspořádání podle použitého zařízení a zobrazujeme relevantní produkty na míru.

 

4. Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou Vám poskytujeme naše služby. Po skončení naší spolupráce uchováváme pouze takové osobní údaje, u kterých je nám právními předpisy uloženo, že je musíme uchovávat, a to po dobu právními předpisy stanovenou.

Osobní údaje, které zpracováváme jen proto, že nám byl k jejich zpracování udělen souhlas, uchováváme po dobu platnosti souhlasu (případně do odvolání souhlasu). Pokud zpracováváme údaje pouze pro účely ochrany oprávněného zájmu, uchováváme je jen po dobu existence tohoto oprávněného zájmu (např. po dobu vycházející z promlčecí lhůty).

 

5. Práva subjektů údajů

Osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

Dle GDPR může subjekt údajů

1. požadovat přístup k osobním údajům,
2. požadovat opravu či aktualizaci osobních údajů,
3. požadovat doplnění neúplných osobních údajů,
4. požadovat výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů,
5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
6. požadovat ukončení zpracování jeho osobních údajů a/nebo jejich likvidaci,
7. podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Pokud jsou osobní údaje zpracovány na základě souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoli souhlas odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

6. Příjemci nebo zpracovatelé osobních údajů

Pokud Vaše osobní údaje sdílíme s jiným subjektem, dbáme na to, aby ochrana Vašich osobních údajů byla zajištěna.

Mezi příjemce Vašich osobních údajů patří zejména poskytovatelé účetních, daňových nebo právních služeb, IT služeb či bezpečnostních služeb.

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení, v nezbytném rozsahu a v mezích právních předpisů.

Správce nemá zájem předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

 

7. Zdroj údajů

Osobní údaje máme přímo od Vás, Vašich klientů, obchodních partnerů či zaměstnavatelů nebo jsme je získali z veřejných zdrojů (veřejné rejstříky).

 

8. Informace o automatizovaném rozhodování a profilování

V rámci zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovaném rozhodování a profilování.

 

9. Kontaktní údaje

Svá práva ve vztahu k osobním údajů můžete uplatnit zasláním e-mailu na e-mailovou adresu artificum@gmail.com nebo písemně na adresu sídla Správce Daniel Kubiš, Bánov 130, 687 54.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.